ΣΤΕ

ΣΤΕ

Ένας από τους πλέον δημοφιλείς Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) στον κόσμο, ο AC500 της ΑΒΒ, εξελίχθηκε λανσάροντας ένα νέο βελτιωμένο μοντέλο το οποίο έχει αναβαθμίσει σε υψηλότερα επίπεδα την απόδοση της λειτουργίας του.

Σουηδική εταιρεία με δραστηριότητα στο σχεδιασμό λογισμικού έχει αναπτύξει σύγχρονο σύστημα μέτρησης χρόνου λειτουργίας και αποδοτικότητας εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εργοστασιακές και βιομηχανικές μονάδες.

Οι πλατφόρμες μεταφοράς είναι κομβικό τμήμα των παραγωγικών διεργασιών και μεταφέρουν εξαρτήματα ή υλικά από ένα σημείο της διεργασίας στο άλλο. Πιθανή αστοχία τους διακόπτει τη ροή της παραγωγής και οδηγεί τη μονάδα σε παύση λειτουργίας.

Ερευνητές από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ένα σύστημα συσσωρευτή υγρού τύπου που θα μπορούσε να επιτρέψει την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος είναι η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πολιτική ενεργειακού συμψηφισμού αυτοπαραγωγών από Φωτοβολταϊκές (Φ/Β) εγκαταστάσεις που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2014, ενώ αναλύονται μέσω δύο μελετών περίπτωσης οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την ελκυστικότητα μιας τέτοιας επένδυσης.

Ο χώρος εντός του οποίου εγκαθίστανται και δραστηριοποιούνται αριθμός παραγωγικών δραστηριοτήτων και αναπτύσσονται έργα υποδομών (οδοποιία, δίκτυα κτλ) - βιομηχανικές περιοχές - αποτελούν μικρές και αποκεντρωμένες λεκάνες απορροής. Οι πιέσεις που δέχεται το φυσικό και ιδιαίτερα το υδάτινο περιβάλλον στις περιοχές αυτές, σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων από τις εγκατεστημένες δραστηριότητες (επιχειρήσεις), όπου παρατηρούνται περιστασιακές και συστηματικές απορρίψεις ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στους αποδέκτες, καθώς και με την απόδοση των κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Η Grundfos διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για το θέμα της διάβρωσης και έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την επιλογή της πλέον κατάλληλης αντλίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σε παγκόσμια κλίμακα τα κτίρια καταναλώνουν το 41% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ παράγουν το 21% των εκπομπών CO2. Ανεξαρτήτως τύπου κτιρίου, το κόστος κατασκευής του, αποτελεί μόνο το 20% της συνολικής επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 80% είναι το κόστος λειτουργίας του. Από αυτό το κόστος λειτουργίας, τα ενεργειακά κόστη αποτελούν το 40%. Βάσει των υψηλών αυτών ποσοστών, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον επιτακτική, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

H έρευνα που παρουσιάζεται είναι μέρος του Προγράμματος European Metrology Research Program (EMRP), το οποίο συνχρηματοδοτείται από τις χώρες του EURAMET που συμμετέχουν στο EMRP και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Page 28 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ