Αρθρογραφία

Τεχνο-οικονομική μελέτη συγκεντρωτικών ηλιακών σταθμών παραγωγής ατμού

Written by  |  Monday, 26 January 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 27% της συνολικής ενέργειας αφορά θερμότητα που καταναλώνεται από τις βιομηχανίες. Το 30% της θερμότητας αυτής αφορά θερμοκρασίες κάτω των 100 oC, το 27% θερμοκρασίες μεταξύ 100 oC και 400 oC και το υπόλοιπο 43% υψηλότερες θερμοκρασίες. Όσον αφορά τις βιομηχανίες στην Ελλάδα, η θερμότητα παράγεται από την κοστοβόρα και ρυπογόνα χρήση των καυσίμων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μαζούτ. Οι σημαντικές κλιματικές αλλαγές και η αυξητική τάση του κόστους της ενέργειας επιτάσσουν βιώσιμες λύσεις που αξιοποιούν το εγχώριο ηλιακό δυναμικό.

Η συμβολή του ευρωπαϊκού έργου ThermoMap για την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας

Written by  |  Monday, 26 January 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Οι θερμικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών, δηλ. η θερμική αγωγιμότητα (thermal conductivity) και η ογκομετρική θερμοχωρητικότητα (volumetric heat capacity), παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την απόδοση των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για την αξιοποίηση της «αβαθούς» γεωθερμίας.

Συγκριτική τεχνικό-οικονομική ανάλυση δικτύων σύνδεσης αιολικών πάρκων & βελτιστοποίηση απόδοσης της επένδυσης

Written by  |  Monday, 26 January 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην τεχνικο-οικονομική διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου διασύνδεσης αιολικού πάρκου (Α/Π) με το δίκτυο. Ειδικότερα, εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι διασύνδεσης Α/Π με το δίκτυο (π.χ. καλώδια με αγωγούς διαφορετικού υλικού ή διατομής) σε σχέση με το κόστος τους και τις αναμενόμενες απώλειες ενέργειας επί των διασυνδετικών γραμμών.


Page 31 of 34

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ